Wednesday, January 4, 2012

Pronat "Vakuf" te Myftinise se rrethit Puke


Myftinia e rrethit Puke
Ne emer te Allahut, Meshiruesit, Meshirebersit.

Deri ne vitin 2005, ne Myftinine e rrethit Puke nuk ekzistone ndonje dosje te pronave "Vakuf" te Myftinise se rrethit Puke.Keshtu ne fund te vitit 2005, Myftiu i Pukes Imam Gezim Kopani ka nisur pune per grumbullimin e informacioneve per pronat "vakuf" te Myftinise se rrethit Puke.Nderkohe ne vitin 2006 eshte ngritur per here te pare per cdo Xhami te rrethit Puke dosja nr.1 per cdo xhami. Ne vitin 2007 eshte ndertuar per cdo Xhami dosja nr2 ku ne kete vite eshte bere edhe certifikimi i disa Xhamiave.Procesi i grumbullimit,identifikimit dhe i certifikimit te pronave "vakuf" te Myftinine e rrethit Puke ka vazhduar deri ne vitin 2010. Keshu ne vitin 2009 eshte bere e mundur certifikimi i truallit te Xhamise Qerret si dhe rrethinen e saj (si mejtepi i vjeter).Po ashtu Myftinia rrethit Puke fale bashkepunimit me Shoqaten "Vellazerore Humanitare Kulturore Istanbul" eshte bere e mundur qe kjo shoqate te blej nje truall si dhe nje siperfaqe pemtore ne Bashkine Fush-Arres, per ndertimin e Xhamise se Fush-Arresit.

Informacion i permbledhur i pronave te Myftinise se rrethit Puke.

1.Xhamia e re qytetit Puke

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Akt I marrjes se tokes ne pronesi, Date 04.08.1993
-Miratimi per ndertimin e Xhamise se re Puke nga K.R.T-ja Puke.
-Planimeteria e rrethimit te Xhamise se re Puke.
-Planvendosja e prones.
-Vendimi per dhenje leje shesh ndertimi nga Kryetari i Keshillit te rrethit Puke.
-Vendim i Keshillit te Bashkise Puke per leje ndertimi te Xhamise se re Puke me nr.39 dt: 11.10.1993.
-Delarata e dhuruesve te tokes dt: 12.04.1993.
-Vendimi i Komisionit i Kthimit dhe Kompsimit te pronave mbi pasurine e fisit “Kuci” ne te cilen futet
edhe siperfaqia aktuale e Xhamise se re Puke.
-Harta e vjeter e siperfaqes aktuale te Xhamise se re Puke.

2.Xhamia Fush-Arres

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate e truallit nr.pasurie 609 volumi:3 , faqe: 112, siperfaqe: 227 m2,
data e leshimit: 30.08.2010, lloji i pasurise: Truall.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 30.08.2010.
-Akt noterial i “Akt shitblerje pasuri e Palujtshme”, prone private e Ko.Is. Ademi nr.prot: 2209,
Blersi: Myftinia e rrethit Puke, date: 03.08.2010.
-Certifikate, Pemtore, nr.pasurie 608 volumi: 3, faqe: 111, siperfaqe: 822m2, dt:30.08.2010.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke,date: 30.08.2010.

3.Xhamia Qerret

Dekumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie 180, volumi:4, faqe:233, siperfaqe: 7520 m2, lloji i pasurise: varreza dt: 11.03.2009.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 11.03.2009.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Certifikate nr,pasurie 175/3 volumi: 4,faqe:227, siperfaqe:3140m2 nga kjo truall:550m2.Dt:11.03.2009.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 11.03.2009.

4. Xhamia e vjeter Koder Hani

Dokumentacionet e kesaj xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie: 377/1, volume:5,faqe:197, lloji i pasurise: varreza+truall,
siperfaqe: 2175 m2, date: 17.07.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 17.07.2007.
-Fotografia e vjeter e Xhamise se Koder Hani.

5.Xhamia Kabash

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:711, volume:4,lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe: 204 m2
Nga kjo truall: 204 m2, date: 31.07.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 31.07.2007.

6. Xhamia Kryezi

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:848, volumi:4, faqe:161, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:2569 m2,
Truall: 2608 m2, date: 11.07.2007.
-Planimeteria e vensojses se pasurise.
-Harta treguse e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 11.07.2007.

7.Xhamia Micoj

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie: 229, volume:2,faqe:184, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:347m2
Nga kjo truall: 63m2, date: 15.08.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise .
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 15.08.2007. 

8.Xhamia Rrape

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:1074,volumi:5, faqe: 203, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:3400m2
Nga kjo truall: 72m2, date: 31.07.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 31.07.2007.
9.Xhamia Iballe
Dokumentacionet e kesaj Xhamia jane:
-Certifikate nr.pasurie: 677,volumi:3, faqe: 39, lloji i pasurise:Truall, siperfaqe: 100m2, date: 21.05.2003.
-Planimetria e vendosjses se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 21.05.2003

10.Xhamia Kulumri

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:44, volumi:1,faqe: 44, lloji i pasurise: varreza+truall,
siperfaqe:2608m2, date: 11.07.2007.
-Planimetria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P.-Puke, date: 11.07.2007.

11.Xhamia Lajthize

Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie 194/1, volumi:3, faqe: 39, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:600m2,
Nga kjo truall: 600 m2, date: 10.07.2007.
-Planimetria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P.-Puke, date: 10.07.2007.
________________
Ky informacion u pergatit nga:
Imam: Gezim Kopani
Puke me: 03.01.2011

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.